THọ và tênDạy lớpGhi chú
1Lương Thủy Tiên4ATổ trưởng
2Lang Thị Nga4A 
3Lương Thị Nhung4B 
4Lữ Thị Thúy4B 
5Lang Thị Bình4 tuổi Pún 
6Lương Thị Huệ4 tuổi A Cắm 
7Lô Thị Hoàn4 tuổi B CắmTổ phó
8Lô Thị Phong3 Tuổi Bản Cắm 
9Lô Thị Liên3 Tuổi Bản Cắm 
10Hà Thị Diệp3 điểm chính 
11Phan Thị Giáp3 điểm chính 
12Lang Thị Cường4 tuổi PúnNghỉ sinh